Terms of use the web site

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

 

Добре дошли в http://www.starbasketcamp.com/ („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който е изработен в полза и по поръчка на ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“, ЕИК ТР 201659495, седалище и адрес на управление – гр. Варна,  ул. „Кирил и Методий“ № 83, ет. 5, ап. 10.

Използвайки тази интернет страница, Вие  се съгласявате с настоящите условия за ползване на уеб сайта, а също така и с Политиката за поверителност, която е достъпна на интернет страницата и регламентира условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите Общи условия и Политика за поверителност, Вие не трябва да използвате този уеб сайт.

 1. ДЕФИНИЦИИ

1.1  По смисъла на настоящите Общи условия:

 • Доставчике ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“, ЕИК ТР 201659495, седалище и адрес на управление – гр. Варна,  ул. „Кирил и Методий“ № 83, ет. 5, ап. 10.
 • Ползвател/ие/са посетителите на уеб сайта http://www.starbasketcamp.com/
 • Индивидуален договоре договор, който има за предмет предоставянето от страна на Доставчика на избрана от Ползвателя  услуга..

 

 1. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“, ЕИК ТР 201659495, седалище и адрес на управление – гр. Варна,  ул. „Кирил и Методий“ № 83, ет. 5, ап. 10, телефон за контакти: +359877747977, електронна поща – info@starbasketcamp.com  и интернет страница: http://www.starbasketcamp.com/, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползватели“ във връзка с използване на интернет страницата и предлаганите услуги от Доставчика и обявени на нея.

2.2 Настоящите Общи условия обвързват Ползвателите на уеб сайта след като са ги приели изрично, което се осъществява чрез изрична препратка към настоящите Общи условия при изпращане на поръчка посредством използването на формата за записване на уеб сайта, формата за контакт и формата за запитване за цена, като на Ползвателите се разяснява, че поръчаните услуги ще се предоставят само при приложение на настоящите Общи условия.

2.3 Настоящите общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

 • Идентификацията на Доставчика;
 • Предмета на Общите условия;
 • Характеристиките на уеб сайта;
 • Условията за подаване на заявка за записване за баскетболен лагер, и сключване на индивидуален договор;
 • Начин на плащане и доставка;
 • Право на отказ на Ползвателя;
 • Заключителни разпоредби: приложимо право; писмена форма; изменения и допълнения на Общите условия; частична недействителнсот; разрешаване на спорове.

2.4 Защита на личните данни. 

ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“, ЕИК ТР 201659495, в качеството си на Администратор на лични данни,  получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.

 • ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – организиране на баскетболен тренировъчен лагер за деца от 7 г. до 18 г. с осигуряване на специалисти-треньори по баскетбол, база за настаняване, спортна база и храна и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
 • Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни, промоционални цели и директен маркетинг.
 • ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни при поръчката, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни.

 • Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ получава в процеса на предоставяне на търговските си услуги, се обработват и съхраняват от страна на ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за поверителност на ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“, публикувана на интернет сайта.

 

 

III. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

3.1 Данни за доставчика

 • Наименование на Доставчика:ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“
 • Адрес : гр. Варна, ул. „Кирил и Методий“ № 83,  ет. 5, ап. 10.
  • Данни за кореспонденция:град Варна, ул.  „Любен Каравелов“ № 26, телефон за контакти: +359877747977, електронна поща – info@starbasketcamp.com  и интернет страница: http://www.starbasketcamp.com/.
 • Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:

ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ е търговско дружество, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК ТР 201659495.

 1. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

4.1 Доставчикът е създал уеб сайта http://www.starbasketcamp.com/, в който се съдържа подробна информация за предлаганите на Ползвателите услуги и информацията за организирането на баскетболен лагер по групи, смени и градове.

4.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателите се задължават да използват интернет страницата   съгласно условията, описани в тези Общи условия.

 

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

5.1 Уеб сайтът е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика услуги и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да участва в организираните групи по баскетбол.

5.2 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

 • Всички смени по градове и период на провеждане на баскетболния лагер, които Доставчикът предлага на Ползвателите;
 • Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

 

 1. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА/ПОРЪЧКА ЗА ЗАПИСВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР

6.1  За използването на уеб сайта не е необходима задължителна регистрация. За поръчка на услуга от Ползвателя е необходимо Ползвателят да се е запознал с настоящите Общи условия и да осъществи контакт с Доставчика.

6.2 Потребителят има право да поръчва всички услуги, посочени в Сайта. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере период, в който ще участва в организирания баскетболен лагер и града, в който се провежда баскетболния лагер, според предложените на Сайта възможности.

6.3 При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ за покупко-продажба на избраната услуга, регламентирана с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за потвърдена след получаване на потвърждение от страна на ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ по телефон, съдържащо всички параметри на договора – предмет, цена, права и задължения, др. условия и съгласно инструкциите, посочени в Сайта и/или в имейл потвърждението за направената поръчка;

 

6.4 Технически стъпки за сключване на индивидуален договор:

Ползвателят следва да осъществи контакт с Доставчика като използва формата за контакт на уеб сайта или формата за заявка/поръчка за записване.

Във формата за контакт се попълват единствено име, адрес на електронна поща, заглавие на съобщението и съдържание на съобщението. Тези данни са необходими, за да бъде осъществен контакт с Ползвателя. С попълването на формата за контакт и натискане на бутона „Изпратете“ Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. Попълването на формата за контакт не води до сключване на индивидуален договор и не обвърза Ползвателя да сключи договор с Доставчика. След попълване на формата за контакт и натискане на бутона „Изпращане“, Доставчикът потвърждава получаването на запитването чрез изпращането на имейл, в който се съдържа оферта за предоставянето на избраната услуга, във форма, която позволява нейното съхраняване и възпроизвеждане. В случай, че Ползвателят желае да получи заявената услуга, той следва да уведоми Доставчика, че приема офертата. Договор се сключва в момента, в който Ползвателят получи потвърждение по телефон или  на посочения от него имейл адрес, че Доставчикът се съгласява да изпълни офертата съгласно  параметрите и настоящите Общи условия. При необходимост договорът ще бъде оформен писмено и  изпратен за подпис по куриерска фирма. С приемането на настоящите Общи условия и сключването на индивидуален договор Ползвателят възлага, а Доставчикът приема да извърши заявената от Ползвателя услуга.

Във формата за записване на баскетболен лагер се попълват  име, фамилия, година на раждане,  телефон, размер на екип на децата, адрес на електронна поща, избор на група, в която да участва, период на участие и град на настаняване. Тези данни са необходими, за да бъде осъществен контакт с Ползвателя и да му бъде предоставена поръчаната услуга. С попълването на формата за поръчка и натискане на бутона „Изпращане“ Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.   С приемането на настоящите Общи условия и сключването на индивидуален договор Ползвателят възлага, а Доставчикът приема да предостави заявената от Ползвателя услуга, след потвърждение от страна на Доставчика по телефон или ел. поща.

VII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЕНАТА УСЛУГА

7.1 Плащанията на доставките се извършват по банков път на посочената в интернет страницата http://www.starbasketcamp.com/shop/  банкова сметка:

Райфайзенбанк АД, IBAN   BG73RZBB91551001411820 BIC RZBBBGSF

или плащане чрез дебитна и кредитна карта чрез интернет сайта http://www.starbasketcamp.com/shop/.

 

 

7.2. Ползвателят се задължава да предостави всички необходими данни за целта на издаването на фактурата, съгласно действащото законодателство, като данните ще бъдат използвани само за целите на издаване на фактурата.

 

 • Предоставяне на услугата

8.1 Услугата, която се предоставя е решение за  спортно възпитание на деца по баскетбол – използване на спортна бази, целодневна тренировка по баскетбол от лицензирани треньори- специалисти. Групите се формират според възрастта на децата, период на участие в баскетболния лагер и града, в който се провежда баскетболния лагер.В зависимост от избиране на града в които ползвателя иска да участва предоставя се  и настаняване в хотел и осигуряване на храна(опция).

 

 

 1. IX. ПРАВО НА ОТКАЗ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

9.1 В срок от 14 дни от сключването на договора, Ползвателят има право да се откаже от поръчаната услуга  като уведоми за това Доставчика чрез изпращането на съобщение по имейл или телефон. Ползвателят се задължава да поеме всички разходи във връзка с упражняване на правото на отказ от поръчката като пощенски или куриерски разходи за връщане на документи, банкови такси за извършено плащане и други подобни. Ползвателят няма право на отказ в случай, че поръчаната услуга е била предоставена напълно.

 

 1. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

10.1 С цел повишаване на ефективността на сайта, ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“  използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработката и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни. Бисквитките се съхраняват на твърдия ви диск на вашия компютър. Ние ще използваме само информацията, която е поставена в бисквитките чрез сайта http://www.starbasketcamp.com/. Бисквитките ни позволяват да работим по-добре и по-ефективно. С помощта на бисквитките   получаваме информация, необходима за по-нататъшно развитие и подобряване на сайта.
Някои видове бисквитки позволяват влизане в сайта без да се налага всеки път да въвеждате потребителското си име и да добавяте услуги към вашия списък за пазаруване между две посещения, ако сделката не е завършена в предишното посещение.  Чрез използването на тези видове бисквитки не се събира лична информация. С други думи, бисквитките са идентифициране на вашия компютър, но не и на лицето. Ако не желаете да имате бисквитки или искате да бъдете уведомявани за наличие на настроена бисквитката, можете да конфигурирате вашия браузър – ако браузърът ви позволява настройки. Ако изберете „отказ от бисквитките“, следва да имате предвид, че може да се окажете в невъзможност да се възползвате от всички интерактивни възможности на настоящия сайт както и в невъзможност за изтегляне на определено съдържание. На настоящия сайт може да бъде използвана и технология, която позволява    ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ да събира определена техническа информация: IP адрес, вид на операционната система на компютъра, типа на интернет браузър и адресите на свързани сайтове, с цел подобряване на предоставяните услуги.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя,  ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено. Ако някоя от страните промени адреса на електронната си поща, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни.

11.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

11.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

11.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя, породени от тези Общи условия и сключените индивидуални договори, щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

11.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да  проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени.

11.6 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля   свържете се с Доставчика на тел: +359877747977, електронна поща – info@starbasketcamp.com .

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

http://www.starbasketcamp.com/

 

Добре дошли в http://www.starbasketcamp.com/ („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който е изработен в полза и по поръчка на ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“, ЕИК ТР 201659495, седалище и адрес на управление – гр. Варна,  ул. „Кирил и Методий“ № 83, ет. 5, ап. 10.

Използвайки тази интернет страница, Вие  се съгласявате с настоящите условия за ползване на уеб сайта, а също така и с Политиката за поверителност, която е достъпна на интернет страницата и регламентира условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите Общи условия и Политика за поверителност, Вие не трябва да използвате този уеб сайт.

 1. ДЕФИНИЦИИ

1.1  По смисъла на настоящите Общи условия:

 • Доставчике ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“, ЕИК ТР 201659495, седалище и адрес на управление – гр. Варна,  ул. „Кирил и Методий“ № 83, ет. 5, ап. 10.
 • Ползвател/ие/са посетителите на уеб сайта http://www.starbasketcamp.com/
 • Индивидуален договоре договор, който има за предмет предоставянето от страна на Доставчика на избрана от Ползвателя  услуга..

 

 1. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“, ЕИК ТР 201659495, седалище и адрес на управление – гр. Варна,  ул. „Кирил и Методий“ № 83, ет. 5, ап. 10, телефон за контакти: +359877747977, електронна поща – info@starbasketcamp.com  и интернет страница: http://www.starbasketcamp.com/, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползватели“ във връзка с използване на интернет страницата и предлаганите услуги от Доставчика и обявени на нея.

2.2 Настоящите Общи условия обвързват Ползвателите на уеб сайта след като са ги приели изрично, което се осъществява чрез изрична препратка към настоящите Общи условия при изпращане на поръчка посредством използването на формата за записване на уеб сайта, формата за контакт и формата за запитване за цена, като на Ползвателите се разяснява, че поръчаните услуги ще се предоставят само при приложение на настоящите Общи условия.

2.3 Настоящите общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

 • Идентификацията на Доставчика;
 • Предмета на Общите условия;
 • Характеристиките на уеб сайта;
 • Условията за подаване на заявка за записване за баскетболен лагер, и сключване на индивидуален договор;
 • Начин на плащане и доставка;
 • Право на отказ на Ползвателя;
 • Заключителни разпоредби: приложимо право; писмена форма; изменения и допълнения на Общите условия; частична недействителнсот; разрешаване на спорове.

2.4 Защита на личните данни. 

ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“, ЕИК ТР 201659495, в качеството си на Администратор на лични данни,  получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.

 • ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – организиране на баскетболен тренировъчен лагер за деца от 7 г. до 18 г. с осигуряване на специалисти-треньори по баскетбол, база за настаняване, спортна база и храна и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
 • Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни, промоционални цели и директен маркетинг.
 • ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни при поръчката, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни.

 • Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ получава в процеса на предоставяне на търговските си услуги, се обработват и съхраняват от страна на ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за поверителност на ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“, публикувана на интернет сайта.

 

 

III. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

3.1 Данни за доставчика

 • Наименование на Доставчика:ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“
 • Адрес : гр. Варна, ул. „Кирил и Методий“ № 83,  ет. 5, ап. 10.
  • Данни за кореспонденция:град Варна, ул.  „Любен Каравелов“ № 26, телефон за контакти: +359877747977, електронна поща – info@starbasketcamp.com  и интернет страница: http://www.starbasketcamp.com/.
 • Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:

ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ е търговско дружество, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК ТР 201659495.

 1. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

4.1 Доставчикът е създал уеб сайта http://www.starbasketcamp.com/, в който се съдържа подробна информация за предлаганите на Ползвателите услуги и информацията за организирането на баскетболен лагер по групи, смени и градове.

4.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателите се задължават да използват интернет страницата   съгласно условията, описани в тези Общи условия.

 

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

5.1 Уеб сайтът е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика услуги и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да участва в организираните групи по баскетбол.

5.2 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

 • Всички смени по градове и период на провеждане на баскетболния лагер, които Доставчикът предлага на Ползвателите;
 • Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

 

 1. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА/ПОРЪЧКА ЗА ЗАПИСВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР

6.1  За използването на уеб сайта не е необходима задължителна регистрация. За поръчка на услуга от Ползвателя е необходимо Ползвателят да се е запознал с настоящите Общи условия и да осъществи контакт с Доставчика.

6.2 Потребителят има право да поръчва всички услуги, посочени в Сайта. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере период, в който ще участва в организирания баскетболен лагер и града, в който се провежда баскетболния лагер, според предложените на Сайта възможности.

6.3 При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ за покупко-продажба на избраната услуга, регламентирана с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за потвърдена след получаване на потвърждение от страна на ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ по телефон, съдържащо всички параметри на договора – предмет, цена, права и задължения, др. условия и съгласно инструкциите, посочени в Сайта и/или в имейл потвърждението за направената поръчка;

 

6.4 Технически стъпки за сключване на индивидуален договор:

Ползвателят следва да осъществи контакт с Доставчика като използва формата за контакт на уеб сайта или формата за заявка/поръчка за записване.

Във формата за контакт се попълват единствено име, адрес на електронна поща, заглавие на съобщението и съдържание на съобщението. Тези данни са необходими, за да бъде осъществен контакт с Ползвателя. С попълването на формата за контакт и натискане на бутона „Изпратете“ Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. Попълването на формата за контакт не води до сключване на индивидуален договор и не обвърза Ползвателя да сключи договор с Доставчика. След попълване на формата за контакт и натискане на бутона „Изпращане“, Доставчикът потвърждава получаването на запитването чрез изпращането на имейл, в който се съдържа оферта за предоставянето на избраната услуга, във форма, която позволява нейното съхраняване и възпроизвеждане. В случай, че Ползвателят желае да получи заявената услуга, той следва да уведоми Доставчика, че приема офертата. Договор се сключва в момента, в който Ползвателят получи потвърждение по телефон или  на посочения от него имейл адрес, че Доставчикът се съгласява да изпълни офертата съгласно  параметрите и настоящите Общи условия. При необходимост договорът ще бъде оформен писмено и  изпратен за подпис по куриерска фирма. С приемането на настоящите Общи условия и сключването на индивидуален договор Ползвателят възлага, а Доставчикът приема да извърши заявената от Ползвателя услуга.

Във формата за записване на баскетболен лагер се попълват  име, фамилия, година на раждане,  телефон, размер на екип на децата, адрес на електронна поща, избор на група, в която да участва, период на участие и град на настаняване. Тези данни са необходими, за да бъде осъществен контакт с Ползвателя и да му бъде предоставена поръчаната услуга. С попълването на формата за поръчка и натискане на бутона „Изпращане“ Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.   С приемането на настоящите Общи условия и сключването на индивидуален договор Ползвателят възлага, а Доставчикът приема да предостави заявената от Ползвателя услуга, след потвърждение от страна на Доставчика по телефон или ел. поща.

VII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЕНАТА УСЛУГА

7.1 Плащанията на доставките се извършват по банков път на посочената в интернет страницата http://www.starbasketcamp.com/shop/  банкова сметка:

Райфайзенбанк АД, IBAN   BG73RZBB91551001411820 BIC RZBBBGSF

или плащане чрез дебитна и кредитна карта чрез интернет сайта http://www.starbasketcamp.com/shop/.

 

 

7.2. Ползвателят се задължава да предостави всички необходими данни за целта на издаването на фактурата, съгласно действащото законодателство, като данните ще бъдат използвани само за целите на издаване на фактурата.

 

 • Предоставяне на услугата

8.1 Услугата, която се предоставя е решение за  спортно възпитание на деца по баскетбол – използване на спортна бази, целодневна тренировка по баскетбол от лицензирани треньори- специалисти. Групите се формират според възрастта на децата, период на участие в баскетболния лагер и града, в който се провежда баскетболния лагер.В зависимост от избиране на града в които ползвателя иска да участва предоставя се  и настаняване в хотел и осигуряване на храна(опция).

 

 

 1. IX. ПРАВО НА ОТКАЗ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

9.1 В срок от 14 дни от сключването на договора, Ползвателят има право да се откаже от поръчаната услуга  като уведоми за това Доставчика чрез изпращането на съобщение по имейл или телефон. Ползвателят се задължава да поеме всички разходи във връзка с упражняване на правото на отказ от поръчката като пощенски или куриерски разходи за връщане на документи, банкови такси за извършено плащане и други подобни. Ползвателят няма право на отказ в случай, че поръчаната услуга е била предоставена напълно.

 

 1. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

10.1 С цел повишаване на ефективността на сайта, ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“  използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработката и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни. Бисквитките се съхраняват на твърдия ви диск на вашия компютър. Ние ще използваме само информацията, която е поставена в бисквитките чрез сайта http://www.starbasketcamp.com/. Бисквитките ни позволяват да работим по-добре и по-ефективно. С помощта на бисквитките   получаваме информация, необходима за по-нататъшно развитие и подобряване на сайта.
Някои видове бисквитки позволяват влизане в сайта без да се налага всеки път да въвеждате потребителското си име и да добавяте услуги към вашия списък за пазаруване между две посещения, ако сделката не е завършена в предишното посещение.  Чрез използването на тези видове бисквитки не се събира лична информация. С други думи, бисквитките са идентифициране на вашия компютър, но не и на лицето. Ако не желаете да имате бисквитки или искате да бъдете уведомявани за наличие на настроена бисквитката, можете да конфигурирате вашия браузър – ако браузърът ви позволява настройки. Ако изберете „отказ от бисквитките“, следва да имате предвид, че може да се окажете в невъзможност да се възползвате от всички интерактивни възможности на настоящия сайт както и в невъзможност за изтегляне на определено съдържание. На настоящия сайт може да бъде използвана и технология, която позволява    ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ да събира определена техническа информация: IP адрес, вид на операционната система на компютъра, типа на интернет браузър и адресите на свързани сайтове, с цел подобряване на предоставяните услуги.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя,  ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено. Ако някоя от страните промени адреса на електронната си поща, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни.

11.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

11.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

11.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя, породени от тези Общи условия и сключените индивидуални договори, щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

11.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да  проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени.

11.6 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля   свържете се с Доставчика на тел: +359877747977, електронна поща – info@starbasketcamp.com .

 

Share