privacy policy

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Добре дошли в http://www.starbasketcamp.com/ („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който е изработен в полза и по поръчка на ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“, ЕИК ТР 201659495, седалище и адрес на управление – гр. Варна, ул. „Кирил и Методий“ № 83, ет. 5, ап. 10.
Използвайки тази интернет страница, Вие се съгласявате с настоящата Политиката за поверителност, която е достъпна на интернет страницата и регламентира условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни.
Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящата Политика за поверителност, Вие не трябва да използвате този уеб сайт.
АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“, ЕИК ТР 201659495, седалище и адрес на управление – гр. Варна, ул. „Кирил и Методий“ № 83, ет. 5, ап. 10, телефон за контакти: +359877747977, електронна поща – info@starbasketcamp.com и интернет страница: http://www.starbasketcamp.com/.
НАДЗОРЕН ОРГАН:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19; kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
1.1 Администраторът разбира съображенията на посетителите на този уеб сайт относно защитата на личните данни и е ангажиран да защити техните лични данни като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. С настоящата Политика за поверителност Администраторът зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
1.2 С настоящата Политика за поверителност и в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, Доставчикът предоставя информация относно:
– целите и обхвата на политиката за поверителност;
– личните данни събирани и обработвани от доставчика;
– целите на обработването на личните данни;
– срок на съхранение на личните данни;
– задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни;
– обработване на лични данни;
– защита на личните данни;
– получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
– права на физическите лица;
– ред за упражняване на правата;
– право на възражение;
– бутони, инструменти и съдържание от други компании;
– промени в политиката за поверителност.
III. ДЕФИНИЦИИ
2.1 По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на настоящата политика посочените термини имат следното значение:
1. Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
2. Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
3. Oграничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.
4. Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.
5. Aдминистратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
6. Oбработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
7. Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.
8. Tрета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.
9. Съгласие на субекта на данните означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
10. Нарушение на сигурността на лични данни означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.
IV. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
3.1 Администраторът следва следните принципи при обработка на личните данни за физическите лица, а именно:
• Личните данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
• Личните данни са събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
• Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
• Личните данни са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид („точност“);
• Личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);
• Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).
V. ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА
А. Обработка на специални категории лични данни („чувствителни данни“)
4.1 Администраторът обичайно не събира и не съхранява специални категории лични данни, като например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Физическите лица не трябва да предоставят такива чувствителни данни на Администратора. В случай, че физическото лице умишлено предоставя чувствителни данни на Администратора, Администраторът се задължава незабавно да ги изтрие.
4.2. Администраторът обработва лични данни – снимки и видеоматериал на физически лица – деца от 10 г. до 16 г. във връзка с проведения баскетболен тренировъчен лагер само след изразено изрично писмено съгласие от родител за ползването им и публикуването им на интернет страницата на дружеството с цел рекламиране дейността на дружеството.
Б. Лични данни, събирани директно от физическите лица
Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата се свързват с Администратора по телефон
5.1 Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато се свържат с Администратора по телефон. Телефонният номер за контакт с Администратора е посочен в данните за идентификация на Администратора в настоящата Политика за поверителност и в меню „Контакти“, където са предоставени данните за контакт с Администратора. Когато лицето се свърже с Администратора по телефон, Администраторът събира и обработва единствено името и телефония номер на физическото лице, а в някои случаи и адреса на електронната поща на физическото лице. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице във връзка с направена поръчка за услуга и изготвяне на индивидуален договор за поръчка и издаване на фактура за продажбата. Обработването на тези лични данни е необходимо:
– за реализирането на легитимните интереси на Администратора, които легитимни интереси са отговаряне на получените обаждания и изпращане на емейли във връзка със запитвания, получени по телефон.
– за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане на физическото лице, а именно предоставяне на повече информация предлаганите от Администратора услуги във връзка с евентуално сключване на договор с физическото лице.
Администраторът използва услугите на доставчик на телефонни услуги, който доставчик се намира в Република България.
Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата се свързват с Администратора чрез контактната форма на сайта за осъществяване на контакт с Администратора и от формата за поръчки.
5.2 Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато се свържат с Администратора посредством изпращане на съобщение, използвайки контактната форма на сайта на Администратора, намираща се на http://www.starbasketcamp.com/контакти/ и формата за поръчки/резервация http://www.starbasketcamp.com/booking/. Когато лицето изпрати съобщение до Администратора, използвайки контактната форма за осъществяване на контакт или поръчка, Администраторът събира и обработва името на физическото лице, адреса на електронната поща, година на раждане на участника, както и останалата информация, която лицето предоставя в изпратеното съобщение. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице и воденето на регистри. Обработването на тези лични данни е необходимо:
– за реализиране на легитимните интереси на Aдминистратора, които легитимни интереси са изпращане на отговор на получените съобщения, а също така и запазване на получените съобщения.
– за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане на физическото лице, а именно предоставяне на повече информация предлаганите от Администратора стоки във връзка с евентуално сключване на договор с физическото лице.
Администраторът използва услугите на доставчик на услугата електронна поща за съхраняване на получените имейли на сървър на доставчика, който сървър се намира в Република България.
В. Лични данни на физически лица, предоставяни от трети страни
6.1 Администраторът е възможно да получи лични данни от трети страни във връзка с участие в баскетболен лагер в България, като обичайно Администраторът не предоставя лични данни на трети страни. В случай че такъв трансфер следва да се извърши следва да са изпълнени някои от условията:
(а) Европейската Комисия е приела решение, потвърждаващо, че страната, към която се извършва трансферът, осигурява адекватно ниво на защита на правата и свободите на субектите на данни;
(б) Налице са подходящи мерки за защита – като например Обвързващи Корпоративни Правила (ОКП), стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската Комисия, одобрен кодекс за поведение или сертификационен механизъм;
(в) Субектът на данни е дал своето изрично съгласие за трансфера, след като е информиран за възможните рискове, или
(г) Трансферът е необходим за една от целите, изброени в ОРЗД, включително изпълнението на договор със субекта, защита на обществения интерес, установяване и защита на правни спорове, защита на жизненоважните интереси на субекта на данни в случаите, когато той е физически или юридически неспособен да даде съгласие.

Г. Данни, събирани автоматично
7.1 При посещението на уеб сайта Администраторът автоматично събира следните данни, а именно:
• Адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което физическото лице осъществява достъп до платформата (обикновено се използва за определяне на страната или града, от които физическото лице достъп до платформата);
• Вид на устройството, от което физическото лице осъществява достъп до платформата (например компютър, мобилен телефон, таблет и др.);
• Вид на операционната система;
• Вид на браузъра;
• Конкретните действия, които физическото лице предприема, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта;
• Дата и време на посещенията.
7.2 При използването на събраната информация, Администраторът не извършва профилиране на физическите лица.

VI. БИСКВИТКИ
8.1 С цел повишаване на ефективността на сайта, ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработката и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни.Бисквитките се съхраняват на твърдия ви диск на вашия компютър. Ние ще използваме само информацията, която е поставена в бисквитките чрез сайта http://akso-mania.com/.. Бисквитките ни позволяват да работим по-добре и по-ефективно. С помощта на бисквитките получаваме информация, необходима за по-нататъшно развитие и подобряване на сайта.
Някои видове бисквитки позволяват влизане в сайта без да се налага всеки път да въвеждате потребителското си име и да добавяте продукти към вашия списък за пазаруване между две посещения, ако сделката не е завършена в предишното посещение. Чрез използването на тези видове бисквитки не се събира лична информация. С други думи, бисквитките са идентифициране на вашия компютър, но не и на лицето. Ако не желаете да имате бисквитки или искате да бъдете уведомявани за наличие на настроена бисквитката, можете да конфигурирате вашия браузър – ако браузърът ви позволява настройки. Ако изберете „отказ от бисквитките“, следва да имате предвид, че може да се окажете в невъзможност да се възползвате от всички интерактивни възможности на настоящия сайт както и в невъзможност за изтегляне на определено съдържание. На настоящия сайт може да бъде използвана и технология, която позволява ЕООД „СТАР БАСКЕТ КАМП“ да събира определена техническа информация: IP адрес, вид на операционната система на компютъра, типа на интернет браузър и адресите на свързани сайтове, с цел подобряване на предоставяните услуги.
VII. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
9.1 Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях само за следните цели, а именно:
• с цел предоставяне на услуги, които Администраторът предлага и идентифициране на физическите лица (бъдещи и настоящи клиенти);
• за осъществяване на контакт с физическото лице чрез e-mail, за да може Администраторът да отговори на постъпилото от физическото лице запитване;
• за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;
• за изпълнение на нормативно установено задължение на Администратора на лични данни, в съответствие с приложимото право;
• счетоводни цели;

9.2 Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са събрани автоматично за подобряване ефективността и функционалността на уеб сайта;

9.3 Администраторът няма право да използва личните данни на физическите лица за цели, които са различни от целите посочени в този раздел от настоящата Политика за защита на личните данни. Доставчикът не извършва профилиране.
VIII. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
10.1 Лични данни на лица, които са направили запитване, използвайки контактната форма на уеб сайта: Администраторът съхранява личните данни на лицата, които са направили запитване, използвайки контактната форма на уеб сайта за срок от:
• за лица, които не са станали клиенти на Администратора до един месец от изпращане на запитването: личните данни се съхраняват за срок от три месеца след изпращане на запитването.
• за лица, които са станали клиенти на Администратора: личните данни се съхраняват за срок от 5 години след изпълнение на поръчката от Администратора.
10.2 Лични данни на лица, които са направили запитване по телефон: Администраторът съхранява личните данни на лицата, които са направили запитване по телефон за срок от:
• за лица, които не са станали клиенти на Администратора до един месец от извършване на запитването по телефон: личните данни се съхраняват за срок от три месеца.
• за лица, които са станали клиенти на Администратора: личните данни се съхраняват за срок от 5 години след изпълнение на поръчката от Администратора.
• IX. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН И ДОБРОВОЛЕН ХАРАКТЕР НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
11.1 Личните данни, които се изискват да се предоставят от физическите лица са съобразени с услугите, които се предлагат от Администратора и имат задължителен характер. Предоставянето на лични данни от физическите лица е доброволно. В случай, че бъде отказано предоставянето на лични данни:
– Администраторът няма да бъде в състояние да достави желаната стока от физическото лице или исканата информация относно предлаганата от Администратора стока;
X. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
12.1 Администраторът обработва личните данни на физическите лица посредством съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или неавтоматични средства.
12.2 Администраторът обработва личните данни на физическите лица самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните от името на Администратора, който е счетоводителят на дружеството, който е базиран в Република България.
XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
13.1 Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, а именно:
– цялата лична информация, която физическото лице предостави на Администратора се съхранява на сигурни и надеждни сървъри и папки;
– при упражняване на правото на достъп от физическото лице, Администраторът проверява идентичността на физическото лице, преди да му предостави исканата информация.
13.2 Изчерпателна информация относно предприетите от администратора технически и организационни мерки е налична във Вътрешните правила за защита на личните данни и в поддържаните регистри за обработване на лични данни. В случай, че желаете да получите подробна информация относно техническите и организационни мерки, моля свържете се с нас на 00359 32 67 41 22 или като направите запитване, използвайки контактната форма на този уеб сайт.
XII. ПОЛУЧАТЕЛИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
14.1 Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на следните категории лица, а именно:
• на физическите лица, за които се отнасят данните;
• на лица, ако е предвидено в нормативен акт, например държавни органи (НАП и др.);
• на лица, обработващи личните данни, които предоставят услуги в полза на бизнес дейностите на Доставчика, като например счетоводител на Администратора и куриерски организации, като тези лица са обвързани със задължение за спазване на конфиденциалност, а също така тези лица са предоставили достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на Регламента и да осигурява защита на правата на физическите лица.
14.2 Доставчикът не предава предоставени от физическото лице лични данни на трети страни.
XIII. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Право на достъп
15.1 Физическото лице има право да получи от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните – съответните категории лични данни.
Право на коригиране
15.2 Физическото лице има право да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването физическото лице има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.
Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
15.3 Физическото лице има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените в чл.17 от Регламент 2016/679 основания.
Право на ограничаване на обработването
15.4 Физическото лице има право да изиска от Администратора ограничаване на обработването, когато се прилага едно от посочените в чл.18 от Регламент 2016/679 условия. Когато се извърши ограничение на обработването, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на физическото лице или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка. Когато физическото лице е изискалo ограничаване на обработването, Администраторът го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.
Право на преносимост на данните
15.5 Физическото лице има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването е основано на съгласие в съответствие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.
Право на възражение
15.6 Физическото лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. Съгласно чл.21, параграф 4 от Регламент 2016/679 физическото лице изрично се уведомява за съществуването на правото на възражение, което се представя по ясен начин и отделно от всяка друга информация. За изпълнение на това задължение, повече информация относно правото на възражение може да бъде намерена в раздела по-долу озаглавен „Право на възражение“.
Право на обезщетение за претърпени вреди
15.7 Всяко лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на Регламента, има право да получи обезщетение от Администратора или обработващия лични данни за нанесените вреди. Съдебните производства във връзка с упражняването на правото на обезщетение се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която Администраторът или обработващият лични данни има място на установяване.
XIV. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА
16.1 Физическите лица упражняват правото си на оттегляне на дадено съгласие, правото на достъп, правото на изтриване, коригиране, правото на ограничаване на обработването, правото на преносимост на данните, правото на възражение и правата при профилиране, чрез подаването на писмено искане до Администратора (или по поща на адреса посочен в идентификацията на Администратора по-горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на имейл), което следва да съдържа следната информация:
1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
2. описание на искането;
3. подпис, дата на подаване на искането и адрес на електронна поща.
16.2 Искането се отправя лично от физическото лице. Администраторът завежда исканията подадени от физическите лица в отделен регистър.
16.3 След като физическото лице упражни правото си на достъп до отнасящи се до него лични данни, Администраторът проверява идентичността на физическото лице преди да отговори на искането. Това е необходимо, за да се намали рискът от неправомерен достъп до данните и кражба на самоличност. В случай, че Администраторът не може да идентифицира физическото лице от събраните лични данни, тогава Администраторът има право да изиска копие от документи, които идентифицират физическото лице (като например лична карта, шофьорска книжка, други документи, които съдържат лични данни, които могат да идентифицират физическото лице).
16.4 Администраторът разглежда искането и предоставя на физическото лице информация относно действията, предприети във връзка с искането в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.
16.5 Администраторът информира физическото лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато физическото лице подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако лицето не е поискало друго.
16.6 Ако Администраторът не предприеме действия по искането на физическото лице, Администраторът уведомява лицето без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.
16.7 Администраторът се задължава да съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Администраторът информира физическото лице относно тези получатели, ако лицето поиска това.
XV. ВРЪЗКИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ КОМПАНИИ
17.1 Уеб сайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с услуги на други компании, като бутони „Споделете във Facebook“, „Споделете в Twitter” и „Споделете в Linkedin“. Всички сайтове на такива компании, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Администраторът не поема каквато и да е отговорност за възникнали вреди и загуби в резултат на използването на тези сайтове. Физическите лица използват тези сайтове на тяхна собствена отговорност и е препоръчително запознаването със съответната Политика за поверителност на съответната компания с цел получаване на повече информация.
XVI. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
18.1 Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част на тази Политика за поверителност и ще бъде в сила от датата на публикуване. Поради това е препоръчително периодично да проверявате тази Политика за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.
XVII. КОНТАКТИ
19.1 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас на тел: +359877747977 или като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

Share